Podmínky pro uzavření smluvního vztahu - zdravotnická záchranná služba

Autor: Markéta Hlaváčková

K uzavření smluvního vztahu požaduje ZPŠ od poskytovatelů písemnou žádost o uzavření smlouvy a kopie níže uvedených dokumentů:

  • Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, nebo kopii rozhodnutí o udělení registrace podle zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, nebo kopii zřizovací listiny (statutu) schválené zřizovatelem Poskytovatele zdravotních služeb, vydané příslušným správním orgánem podle místa provozování.
  • Výpis z veřejného rejstříku u fyzických nebo právnických osob, zapsaných ve veřejném rejstříku.
  • Doklad o přidělení IČZ, IČP od VZP.
  • Doklady o vzdělání (dle Zákona č. 95 / 2004 Sb. event. 96/2004 Sb.) - Specializační diplom, Osvědčení ČLK, případně další doklady o doplňujícím odborném vzdělání rozšiřujícím kvalifikaci.
  • Doklady o technickém přístrojovém vybavení - včetně dokladů o vlastnictví či pronájmu přístroje (kopie kupní či leasingové smlouvy) a prohlášení o shodě.
  • Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou občanům v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb.
  • Doklad o vedení bankovního účtu.
  • Přílohu č. 2 s níže uvedenými údaji:

Seznam požadovaných výkonů podle platného Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.

Seznam zdravotnických pracovníků včetně kategorie pracovníka, velikosti úvazku a rozsahu ordinačních hodin.

Datum zahájení činnosti.

Seznam výjezdových pracovišť.

Spádové území.

Přílohu č. 2 preferujeme v elektronické podobě, přes portál ZP. Informace naleznete na www.portalzp.cz.

 

Žádost o uzavření smluvního vztahu