Sledování kvality poskytovaných zdravotních služeb v ZPŠ

V roce 2019 ZPŠ opět pokračovala v průběžném hodnocení poskytovaných zdravotních služeb s cílem zlepšit jejich kvalitu a dostupnost pro své pojištěnce. V oblasti primární péče s praktickými lékaři pro dospělé a s praktickými lékaři pro děti a dorost realizuje dlouhodobě modifikovaný způsob odměňování s bonifikací za provádění tzv. správné praxe. Tento systém je založen na sledování a hodnocení plnění stanovených parametrů u pojištěnců s chronickým onemocnění, kteří jsou vybíráni především podle užívaných léků, dále je hodnoceno i procento skutečně provedených preventivních vyšetření, což podporuje záchyt takto nemocných pojištěnců. U skupiny dospělých ve věku od 40-80 let bylo hodnoceno z tohoto pohledu 70 306 pojištěnců a dohodnutá kritéria byla dosažena ve 4. čtvrtletí 2019 u 56,8 % sledovaných případů. Při sledování správnosti postupů při léčbě pacientů s chronickým onemocněním bylo hodnoceno na základě vykázané léčby a užívaných léčiv a podle dalších stanovených ukazatelů 9 931 pojištěnců léčených pro diabetes mellitus, tedy pro cukrovku, a z toho všechna kritéria plnilo 29,2 % sledovaných, z 24 063 pojištěnců s poruchou metabolismu tuků byla kritéria splněna v 80,6 % a u 37 639 pojištěnců s hypertenzí plnilo 57 %. Hlavně u diabetu byl zaznamenán v průběhu roku 2019 opět stoupající trend počtu tzv. plnících pojištěnců. Tyto výsledky se promítly i do výše celkových úhrad v rámci stanového systému financování lékařů, který byl vyhodnocován vždy za jednotlivá čtvrtletí. U praktických lékařů pro děti a dorost byla obdobně hodnocena kritéria za plnění parametrů v počtu preventivních prohlídek, kdy se plnění v průměru pohybovalo v roce 2019 na 96 %, u kritérií správné terapie antibiotiky na 87 % a správné užití tzv. rychlé diagnostiky bylo bonifikováno v průměru u necelých 3 000 případů za čtvrtletí.

Obdobné hodnocení kvality má ZPŠ nastaveno i u ambulantních gynekologů, dále kvalitu a dostupnost zdravotních služeb sleduje v oblasti ambulantních a lůžkových služeb v Oblastní nemocnici Mladá Boleslav formou pravidelně prováděných auditů.

V těchto osvědčených aktivitách, které průkazně zlepšují kvalitu poskytovaných služeb, bude ZPŠ pokračovat. Pro rok 2020 má již připraveny upravené a rozšířené bonifikační systémy např. o hodnocení péče o pojištěnce s diagnózou prediabetes, tedy ve velkém riziku onemocnění cukrovkou.        

Výše uvedené výsledky souvisí s velmi dobrou prací lékařů nejen v primární péči a zároveň jsou závislé na spolupráci pojištěnců. Proto je důležité, aby i oni ve svém vlastním zájmu využívali možnosti a práva na provedení preventivní prohlídky a případně dodržovali doporučený léčebný režim například při již zjištěném chronickém onemocnění.  

Všechny aktuality