Výše pojistného na veřejné zdravotní pojištění v roce 2020

Osoby samostatně výdělečně činné budou muset od ledna 2020 hradit minimální zálohu vyšší. Z původních 2 208 Kč se minimální záloha zvyšuje na 2 352 Kč. Výše minimální zálohy vychází z průměrné mzdy v národním hospodářství. Pro rok 2020 činí průměrná měsíční mzda 34 835 Kč. Od 1. 1. 2020 se minimální záloha OSVČ zvyšuje na 2 352  Kč. Zvýšit si odváděnou částku musí všechny osoby samostatně výdělečně činné, které mají povinnost dodržet minimální vyměřovací základ a hradí současné minimum 2 208 Kč, případně hradí více, ale méně než 2 352 Kč.

Minimální vyměřovací základ a odvádět zálohy na pojistné ve výši stanoveného minima nemají např. OSVČ, za které zároveň platí pojistné stát (důchodci, studenti aj.). Zálohy jako OSVČ však platit musí, ve výši vypočtené podle svých příjmů a výdajů. OSVČ, která po celý kalendářní měsíc současně zaměstnancem a samostatná výdělečná činnost není hlavním zdrojem příjmů, zálohy na pojistné neplatí. Pojistné hradí ve výši vypočtené na základě předloženého přehledu o příjmech a výdajích.

Minimální zálohu v nové výši 2 352 Kč je nutno odvést od lednové platby pojistného, nikoliv až po podání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ. Termín splatnosti je pro OSVČ od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne měsíce následujícího. Lednovou platbu tedy musí OSVČ odvést od 1. ledna do 8. února, resp. do pondělí 10. února 2020.

Od 1. 1. 2020 se zvyšuje i částka, kterou za státní pojištěnce bude hradit stát. Výše vyměřovacího základu státu je stanovena přímo zákonem o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. S účinností od 1. 1. 2020 je vyměřovací základ pro platbu pojistného státem 7 903 Kč a z toho vypočítané pojistné činí 1 067 Kč.

Bylo schváleno i zvýšení minimální mzdy.  Na tomto základě se zvýší také pojistné osob bez zdanitelných příjmů (OBZP) a minimální pojistné zaměstnanců. Pojistné na veřejné zdravotní pojištění, tedy minimální pojistné u nich bude činit částku vypočtenou jako 13,5 % minimální mzdy.

Všechny aktuality