Výše pojistného v roce 2021

Osoby samostatně výdělečně činné budou muset od ledna 2021 hradit minimální zálohu vyšší. Z původních 2 352 Kč se minimální záloha zvyšuje na 2 393 Kč. Výše minimální zálohy vychází z průměrné mzdy v národním hospodářství. Minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ pro rok 2021 byl stanoven ve výši 17 720,50 Kč. Pro rok 2020 činí průměrná měsíční mzda 35 441 Kč.

Zvýšit si odváděnou částku musí všechny osoby samostatně výdělečně činné, které mají povinnost dodržet minimální vyměřovací základ a hradí současné minimum 2 352 Kč, případně hradí více, ale méně než 2 393 Kč.

Minimální vyměřovací základ a odvádět zálohy na pojistné ve výši stanoveného minima nemají např. OSVČ, za které zároveň platí pojistné stát (důchodci, studenti aj.). Zálohy jako OSVČ však platit musí ve výši vypočtené podle svých příjmů a výdajů. OSVČ, která je po celý kalendářní měsíc současně zaměstnancem a samostatná výdělečná činnost není hlavním zdrojem příjmů, zálohy na pojistné neplatí. Pojistné hradí ve výši vypočtené na základě předloženého přehledu o příjmech a výdajích.

Částku v nové výši 2 393 Kč je nutno odvést již počínaje lednovou platbou pojistného, nikoli až po podání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ. Termín splatnosti je pro OSVČ od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne měsíce následujícího. Lednovou platbu tedy musí OSVČ odvést od 1. ledna do 8. února.

Připomínáme, že v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným při epidemii onemocnění COVID-19 byla v roce 2020 novelou zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění všem OSVČ od března do srpna 2020 odpuštěna platba záloh na zdravotní pojištění až do výše stanoveného minima. OSVČ, které měly platit měsíční zálohy vyšší než minimální, musí tedy za měsíce březen až srpen 2020 zaplatit rozdíl mezi výší své vypočtené zálohy na pojistné a výší minimálního pojistného. Částku musí doplatit nejpozději do 8 dnů po podání Přehledu OSVČ za rok 2020.

 

Platby za státní pojištěnce

Od 1. 1. 2021 se zvyšuje také částka pojistného za tzv. státní pojištěnce. Výše vyměřovacího základu státu je stanovena přímo zákonem o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. S účinností od 1. 1. 2021 je vyměřovací základ pro platbu pojistného státem ve výši 13 088 Kč a z toho vypočtené pojistné je 1 767 Kč. V roce 2020 byla státní platba do systému veřejného zdravotního pojištění navýšena dvakrát, od 1. 1. z 1 018 Kč platných pro rok 2019 na 1 067 Kč a následně ještě od 1. 6. na 1 567 Kč.

 

Pojistné OBZP a zaměstnanců

V závislosti na zvyšování minimální mzdy se vždy zvyšuje též pojistné osob bez zdanitelných příjmů (OBZP) a minimální pojistné zaměstnanců. Minimální pojistné u nich činí částku vypočtenou jako 13,5 % aktuální minimální mzdy. Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2021 na 15 200 Kč tedy znamená zvýšení uvedených částek na 2 052 Kč měsíčně (dosud to bylo 14 600 Kč a měsíční pojistné činilo 1 971 Kč měsíčně).

Došlo také ke zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění na 3 500 Kč, a to s účinností od 1. ledna 2021. Toto zvýšení se dotkne např. osob výdělečně činných na základě dohod o pracovní činnosti, kde je za zaměstnance považován jen ten, u něhož úhrn příjmů z takových dohod v kalendářním měsíci dosáhl započitatelného příjmu. Počínaje 1. 1. 2021 se jedná o částku 3 500 Kč (dosud 3 000 Kč).

Všechny aktuality