Podmínky proplácení a náležitosti dokladů

Autor: Martin Vaněk

Podat žádost o příspěvek ze zdravotních programů nebylo nikdy jednodušší!

Nová pravidla - jednodušší podání. 

 

Jaké jsou zásadní změny?

 • Žádat můžete kdykoliv během roku, nejdéle však do 30. 11. 2021.
 • Doklady k proplacení nesmí být starší 3 měsíců.
 • Žádost s doklady můžete nově poslat i elektronicky, a to e-mailem.
 • Proplácíme pouze bezhotovostně na Váš účet.

 

Podrobné pokyny pro podání žádosti

Příspěvky můžete čerpat od 1. 2. 2021 do 30. 11. 2021. U očkování, moderních léčebných metod, prvotrimestrálního screeningu, vyšetření NIPT, plastové sádry, paruky po aktivní onkologické léčbě, rovnátek a dárcovství krve provedených v listopadu a prosinci 2021 a dětí narozených v listopadu a prosinci 2021, se prodlužuje termín pro podání žádosti o příspěvek dané kategorie do 20.1. 2022.

Finanční příspěvky nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění, ale ZPŠ je hradí z Fondu prevence. Příspěvky nejsou nárokové ze zákona.

ZPŠ si vyhrazuje právo na změnu Zdravotních programů v průběhu roku 2021.

Na vyřízení Žádosti o příspěvek na zdravotní programy 2021 má ZPŠ standardně 30 dní.

 

Podmínky:

 • Vyplnění formuláře Žádost o příspěvek na zdravotní programy pro rok 2021.           
 • Na každou kategorii příspěvku musí být podaná pouze jedna žádost! Žádost vlastnoručně podepsanou spolu s potřebnými dokumenty můžete odevzdat osobně, vložit do sběrného boxu, poštovní schránky, zaslat poštou nebo datovou schránkou. V případě, že potřebujete originál dokladu, můžete nám zaslat jeho kopii. 
 • Žádost lze zaslat i vlastnoručně podepsanou a naskenovanou (vyfocenou) spolu s potřebnými doklady na e-mail zpskoda@zpskoda.cz. Žádost na konkrétní příspěvek spolu s veškerými doklady musí být zaslána společně v jednom e-mailu! Platí tedy pravidlo - jeden žadatel/jeden příspěvek = jedna žádost plus potřebné doklady. 
 • K žádosti přiložte prokazatelný doklad o zaplacení (náležitosti dokladu jsou uvedeny níže). Doklad nesmí být starší 3 měsíců od data vystavení (vyjma příspěvků pro maminky a dárce krve, kde může být platnost během celého roku). Doklad musí být vystaven vždy v daném kalendářním roce (tedy od 1. 1. 2021 do 30. 11. resp. ve vybraných případech do 31. 12. 2021). ZPŠ si vyhrazuje právo na jejich zpětnou kontrolu, a to do 3 měsíců od data doručení do ZPŠ.
 • Příspěvky proplácíme POUZE bezhotovostně na Vámi uvedený bankovní účet.
 • U očkování doložte prokazatelný doklad o úhradě očkování, očkovací průkaz nebo jiný písemný doklad o provedeném očkování. Pouze očkování na hepatitidu a rotavirové infekce proplácíme po ukončení očkovacího schématu, přičemž poslední doklad nesmí být starší 3 měsíců. 

Za dítě či osobu omezenou ve svéprávnosti může podat žádost o příspěvek pouze zákonný zástupce této osoby. Jiná osoba může žádost podat na základě předložení písemné plné moci vydané tímto zákonným zástupcem, která jej opravňuje k podání žádosti o příspěvek.

 

Prokazatelný doklad o zaplacení:

Dokladem o zaplacení může být pokladní doklad, paragon, potvrzení, faktura.

Náležitosti dokladů:

 • Potvrzení a pokladní doklad musí minimálně obsahovat jméno a příjmení pojištěnce, částku, datum zaplacení, účel, razítko nebo název vystavovatele, popř. IČO.
 • Paragon musí obsahovat název poskytovatele, datum vystavení, popis produktů.
 • Faktura musí minimálně obsahovat jméno a příjmení pojištěnce či rodiče, opatrovníka, poručníka, zplnomocněného zástupce, částku, datum vystavení, účel, název a adresu vystavovatele, IČO. Pokud je hrazena bezhotovostně, je nutné doložit platbu částí výpisu z účtu.

 

Příspěvek nebude proplacen pojištěnci, který v době předložení žádosti:

 • je dlužníkem vůči ZPŠ,
 • podepsal přihlášku k jiné zdravotní pojišťovně,
 • má přerušené pojištění z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí,
 • je držitelem průkazu výpomocné pojišťovny (žlutý EHIC),
 • nesplnil oznamovací povinnost ohledně pojistných dob.