Podmínky proplácení a náležitosti dokladů

Autor: Martin Vaněk

Podat žádost o příspěvek ze zdravotních programů nebylo nikdy jednodušší!

 

 • Žádat můžete od 1.2.2023 do 30. 11. 2023.
 • Doklady k proplacení nesmí být starší 3 měsíců a musí být z daného kalendářního roku!
 • Žádost s doklady můžete poslat i elektronicky, a to e-mailem.
 • Proplácíme pouze bezhotovostně na Váš účet.
 • Příspěvky jsou jednorázového charakteru a musí se příspěvek vyčerpat najednou. Nelze tedy nasčítávat částky do maximální výše příspěvku. (Výjimka je pouze u moderních léčebných metod, u podpory péče o duševní zdraví a některých očkování např. klíšťová encefalitida, meningokok.)

 

Podrobné pokyny pro podání žádosti

Podat žádost a čerpat příspěvky můžete od 1. 2. 2023 do 30. 11. 2023. U očkování, moderních léčebných metod, prvotrimestrálního screeningu, vyšetření NIPT, plastové sádry, paruky po aktivní onkologické léčbě, rovnátek a dárcovství krve provedených v listopadu a prosinci 2023 a dětí narozených v listopadu a prosinci 2023, se prodlužuje termín pro podání žádosti o příspěvek dané kategorie do 19.1. 2024.

Finanční příspěvky nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění, ale ZPŠ je hradí z Fondu prevence. Příspěvky nejsou nárokové ze zákona.

ZPŠ si vyhrazuje právo na změnu Zdravotních programů v průběhu roku 2023.

Na vyřízení Žádosti o příspěvek na zdravotní programy 2023 má ZPŠ standardně 30 dní.

 

Podmínky:

 (Pro správné fungování elektronického formuláře je nutné si ho nejprve stáhnout do Vašeho zařízení a až poté začít vyplňovat.)

 • Žádost vlastnoručně podepsanou spolu s potřebnými dokumenty můžete odevzdat osobně, vložit do sběrného boxu, poštovní schránky, zaslat poštou nebo datovou schránkou. V případě, že potřebujete originál dokladu, můžete nám zaslat jeho kopii. 
 • Žádost lze zaslat i vlastnoručně podepsanou a naskenovanou (vyfocenou) spolu s potřebnými doklady na e-mail zpskoda@zpskoda.cz. Žádost na konkrétní příspěvek spolu s veškerými doklady musí být zaslána společně v jednom e-mailu! Platí tedy pravidlo - jeden žadatel/jeden příspěvek = jedna žádost plus potřebné doklady. 
 • K žádosti přiložte prokazatelný doklad o zaplacení (náležitosti dokladu jsou uvedeny níže). Doklad nesmí být starší 3 měsíců od data vystavení (vyjma příspěvků pro maminky a dárce krve, kde může být platnost během celého roku). Doklad musí být vystaven vždy v daném kalendářním roce (tedy od 1. 1. 2023 do 30. 11. resp. ve vybraných případech do 31. 12. 2023). ZPŠ si vyhrazuje právo na jejich zpětnou kontrolu, a to do 3 měsíců od data doručení do ZPŠ.
 • Příspěvky proplácíme POUZE bezhotovostně na Vámi uvedený bankovní účet.
 • U očkování doložte prokazatelný doklad o úhradě očkování, očkovací průkaz nebo jiný písemný doklad o provedeném očkování. Pouze očkování na hepatitidu, rotavirové infekce a HPV infekce proplácíme po ukončení očkovacího schématu, přičemž poslední doklad nesmí být starší 3 měsíců. 

Za dítě či osobu omezenou ve svéprávnosti může podat žádost o příspěvek pouze zákonný zástupce této osoby. Jiná osoba může žádost podat na základě předložení písemné plné moci vydané tímto zákonným zástupcem, která jej opravňuje k podání žádosti o příspěvek.

 

Prokazatelný doklad o zaplacení:

Dokladem o zaplacení může být pokladní doklad, paragon, potvrzení, faktura.

Náležitosti dokladů:

 • Potvrzení a pokladní doklad musí minimálně obsahovat jméno a příjmení pojištěnce, částku, datum zaplacení, účel, razítko nebo název vystavovatele, popř. IČO.
 • Paragon musí obsahovat název poskytovatele, datum vystavení, popis produktů.
 • Faktura musí minimálně obsahovat jméno a příjmení pojištěnce či rodiče, opatrovníka, poručníka, zplnomocněného zástupce, částku, datum vystavení, účel, název a adresu vystavovatele, IČO. Pokud je hrazena bezhotovostně, je nutné doložit platbu částí výpisu z účtu.

 

Příspěvek nebude proplacen pojištěnci, který v době předložení žádosti:

 • je dlužníkem vůči ZPŠ,
 • podepsal přihlášku k jiné zdravotní pojišťovně,
 • má přerušené pojištění z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí,
 • je držitelem průkazu výpomocné pojišťovny (žlutý EHIC),
 • nesplnil oznamovací povinnost ohledně pojistných dob.