Povinnosti pojištěnce

Autor: Ing. Petra Hlaváčová

Práva a povinnosti pojištěnce upravuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Pojištěnec má povinnost ve stanovených lhůtách oznámit zdravotní pojišťovně tyto změny:

Povinnost oznámit do 30 dnů změnu

 • Jména a příjmení
 • Trvalého pobytu
 • Rodného čísla

Povinnost oznámit do 8 dnů

1. Narození dítěte

Oznamovací povinnost plní zákonný zástupce. Dítě se stává pojištěncem té pojišťovny, u které je v den jeho narození pojištěna matka. Není-li matka narozeného dítěte zdravotně pojištěna podle zákona č. 48/1997 Sb., stává se dnem narození dítě pojištěncem zdravotní pojišťovny, u které je zdravotně pojištěn otec dítěte v den jeho narození.

2. Začátek nebo ukončení povinnosti státu platit pojistné za pojištěnce v těchto případech:

 • studium (u nezaopatřeného dítěte),
 • pobírání důchodu (starobní, invalidní, vdovský),
 • evidence na úřadu práce,
 • příjem dávek nemocenského pojištění z titulu ochranné lhůty,
 • mateřská dovolená (pobírání rodičovského příspěvku),
 • celodenní, osobní a řádná péče o dítě do 7 let nebo nejméně o dvě děti do 15 let, a to i v případě, že dítě je umístěno v jeslích (mateřské škole) na dobu, která nepřevyšuje 4 hodiny denně (pečující osoba, otec nebo matka nesmí mít příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatně výdělečné činnosti),
 • pobírání dávek sociální péče z důvodu sociální potřebnosti (osoby převážně nebo úplně bezmocné a osoby pečující o ně, osoby pečující o dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě vyžadující mimořádnou péči),
 • výkon vojenského cvičení,
 • vazba nebo výkon trestu odnětí svobody.

3. Začátek nebo ukončení povinnosti pojištěnce platit pojistné:

 • osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) – při změně zdravotní pojišťovny je nutno předložit nově zvolené zdravotní pojišťovně doklad o výši záloh na pojistné vypočtených z vyměřovacího základu,
 • osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP), tj. pojištěnci, za které neplatí pojistné stát, zaměstnavatel a nejsou OSVČ.

4. Nástup do zaměstnání nebo jeho ukončení v případě, že tak neučinil zaměstnavatel.

Povinnost vrátit do 8 dnů průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovně a oznámit tyto skutečnosti

 1. Změnu zdravotní pojišťovny
 2. Dlouhodobý pobyt v zahraničí (dle § 8 odst. 4 výše zmíněného zákona)
 3. Zánik zdravotního pojištění z důvodu:
 • úmrtí pojištěnce nebo jeho prohlášení za mrtvého,
 • ukončení zaměstnání osoby bez trvalého pobytu na území ČR,
 • ukončení trvalého pobytu na území ČR.

Nepřehlédněte

Za osoby nezletilé nebo osoby bez způsobilosti k právním úkonům plní výše uvedené povinnosti jejich zákonný zástupce.