Ostatní informace

Nárok pojištěnce na místní a časovou dostupnost zdravotních služeb

Časová a místní dostupnost zdravotních služeb jednotlivých oborů zdravotních služeb uvádí Nařízení vlády č. 307/2012 Sb., o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb. Místní dostupnost je…


Lázně - telefonní seznam

Zde najdete kontakty na lázeňská zařízení, dětské ozdravovny a odborné rehabilitační ústavy. 


Co dělat když

Důchod Narození dítěte Nezaměstnanost Pobyt v zahraničí Studium Úmrtí Zaměstnání Změna osobních údajů


Platba pojistného a penále

Pojistné činí 13,5 % z vyměřovacího základu. Plátci pojistného: zaměstnanec, osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP). Vyměřovací základ…


Životní situace

Přirážka k pojistnému Vrácení přeplatku na pojistném Pravděpodobná výše pojistného Vyměření dlužného pojistného a penále platebním výměrem Předepisování dlužného pojistného na veřejné…


Průkaz pojištěnce (EHIC)

EHIC je vydáván novým pojištěncům, jelikož slouží jako český národní průkaz. Zároveň je vydáván osobám přechodně cestujícím do zemí EU, EHP a Švýcarska, protože slouží i jako doklad, na…


Regulační a registrační poplatky

REGISTRAČNÍ POPLATKY Má lékař právo požadovat tzv. "registrační poplatek" nebo platbu za nadstandardní služby přímo od pojištěnce a má pacient povinnost tyto poplatky hradit?  Platná…