Průkaz pojištěnce (EHIC)

Autor: Ing. Petra Hlaváčová

EHIC je vydáván novým pojištěncům, jelikož slouží jako český národní průkaz. Zároveň je vydáván osobám přechodně cestujícím do zemí EU, EHP a Švýcarska, protože slouží i jako doklad, na jehož základě Vám vzniká nárok na lékařsky nezbytnou péči v zemích EU. Tato péče Vám bude poskytnuta za stejných podmínek jako místním pojištěncům. To znamená, že místní systém za Vás zaplatí ošetření do té výše,  jakou by zaplatil za svého pojištěnce. Péče musí být poskytnuta v takovém rozsahu, abyste se nemusel/a vracet do ČR dříve než jste zamýšlel/a. Musí se jednat o zdravotní péči, kterou z lékařského hlediska vyžaduje Váš zdravotní stav. Nejde o takovou zdravotní péči, za kterou byste do zahraničí vycestoval/a nebo o péči, kterou by Váš zdravotní stav nevyžadoval (např. kosmetická operace či preventivní prohlídky).

Nevýhody nároku z evropského nařízení oproti komerčnímu připojištění

  • Při ošetření v zemích EU musíte hradit stejnou výši spoluúčasti za ošetření jako místní pojištěnci. Tuto výši spoluúčasti Vám ZPŠ nebude po návratu do ČR refundovat.
  • Dále nemáte nárok na převoz zpět do ČR a musíte si jej hradit sami. Nevztahuje se ani na převoz ostatků.
  • Zdravotní péče musí být čerpána ve zdravotnických zařízeních napojených na místní systém veřejného zdravotního pojištění.
  • Při potřebě ošetření nelze využít možnosti asistenční služby.

Komerční připojištění se stále vyplatí

Pokud se chcete vyhnout platbě za spoluúčast nebo za převoz do ČR, doporučujeme Vám uzavřít komerční cestovní pojištění. V takovém případě je třeba při ošetření předložit v první řadě doklad o tomto komerčním pojištění.

Výměna průkazu pojištěnce

Pojištěncům, kteří mají průkaz platný do 31. 12. 2020, jej vyměníme na všech našich pracovištích na počkání (vyjma Jilemnice) za nový Evropský průkaz zdravotního pojištění (European Health Insurance Card - zkráceně EHIC). Naši smluvní partneři (lékaři a zdravotnická zařízení) budou prozatím akceptovat průkaz i po skončení doby jeho platnosti. 

Nový Evropský průkaz zdravotního pojištění (kartičku pojištěnce) lze získat:

  • při osobní návštěvě jakékoliv pobočky ZPŠ po předložení dokladu totožnosti a stávajícího průkazu pojištěnce, průkaz je vydán na počkání.
  • korespondenčně zasláním vyplněného formuláře "Žádost o vystavení průkazu pojištěnce" na příslušnou pobočku ZPŠ, či e-mailem na podatelnu zpskoda@zpskoda.cz. Průkaz je poté zaslán Českou poštou. 
  • elektronicky prostřednictvím Elektronické podatelny Portálu ZP.

Nový průkaz pojištěnce se vydává zdarma.

Ztráta průkazu pojištěnce

Pojištěnec je povinen oznámit do 8 dnů své zdravotní pojišťovně ztrátu nebo poškození průkazu pojištěnce (viz § 12 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.)

Duplikát průkazu pojištěnce lze získat:

při osobní návštěvě jakékoliv pobočky či kontaktního místa ZPŠ po předložení dokladu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, rodný list, náhradní doklad totožnosti nebo kopie evidenčního listu pro pojištěnce vystaveného ZPŠ při registraci).

Jak ho získat?

  • korespondenčně zasláním vyplněného formuláře "Žádost o vystavení průkazu pojištěnce" na příslušnou pobočku ZPŠ, nebo e-mailem na podatelnu zpskoda@zpskoda.cz. Průkaz je poté zaslán Českou poštou. 
  • elektronicky prostřednictvím Elektronické podatelny Portálu ZP,
  • Při osobní návštěvě je duplikát průkazu pojištěnce vydán na počkání. 

Průkaz pojištěnce se vydává zdarma.

Galerie