Pro zdravotníky

Informace

Antibiotická rezistence, pomůcka pro lékaře při preskripci antibiotik Aktuální informace     Informace k distančnímu poskytování zdravotních služeb Aktuální verze Příloha výkon…


Organizační opatření Zaměstnanecké pojišťovny Škoda

  Oraganizační opatření ZPŠ_2022_12_29_aktualizace Paxlovid a Molnupiravir Oraganizační opatření ZPŠ_2022_12_21_vakcinace COVI_act Oraganizační opatření…


ZDRAVOTNÍ PROGRAMY 2023

                                      Klikněte zde


SMLUVNÍ VZTAHY

Za účelem zajištění věcného plnění při poskytování zdravotních služeb svým pojištěncům uzavírá ZPŠ s poskytovateli zdravotních služeb smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Tyto smlouvy je…


Brexit

Brexit - informace pro zdravotníky Přestože Spojené království vystoupilo z Evropské unie, nedojde nakonec díky nové dohodě mezi UK a EU o obchodu a spolupráci k výrazným změnám v poskytování…


Typy průkazů pojištěnců ZPŠ

 

U všech pojištěnců ZPŠ, tedy i výpomocně registrovaných s druhem pojištění 4, si může poskytovatel zdravotních služeb ověřit platnost jejich pojištění na Portálu ZPŠ.

 

Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC) a Potvrzení dočasně nahrazující EHIC

Tímto průkazem se u poskytovatelů zdravotních služeb prokazují pojištěnci ZPŠ, kteří mají v ČR trvalý pobyt nebo mají státní příslušnost státu Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru (Island, Lichtenštejnsko a Norsko) a Švýcarska.

Pojištěnci mají přístup ke všem zdravotním službám hrazeným z veřejného zdravotního pojištění. Čerpané zdravotní služby účtuje poskytovatel zdravotních služeb ZPŠ prostřednictvím Portálu ZPŠ (druhem pojištění 1).

 

Průkaz pojištěnce (s omezenou platností) – „šedý“ průkaz

S účinností od 18. 5. 2017 je tento průkaz vystavován pojištěncům ZPŠ, kteří mají státní příslušnost 3. státu (např. ruskou, ukrajinskou apod.).  Dříve byl tento průkaz pojištěncům vystavován v papírové podobě (laminovaný).

Pojištěnci mají přístup ke všem zdravotním službám hrazeným z veřejného zdravotního pojištění. Čerpané zdravotní služby účtuje poskytovatel zdravotních služeb ZPŠ prostřednictvím Portálu ZPŠ (druhem pojištění 1).

 

Průkaz pojištěnce bydlícího v ČR – „žlutý“ průkaz

ZPŠ tento průkaz vystavuje pojištěncům EU, kteří mají bydliště v ČR a jsou výpomocně registrovaní u ZPŠ. Nejčastěji se jedná o české občany (a jejich rodinné příslušníky), kteří pracují v zemích EU nebo důchodce pobírající důchod z některého státu EU.

Pojištěnci mají přístup ke všem zdravotním službám hrazeným z veřejného zdravotního pojištění. Čerpané zdravotní služby účtuje poskytovatel zdravotních služeb ZPŠ podle metodiky samostatnou fakturou prostřednictvím Portálu ZPŠ (druhem pojištění 4).

 

Potvrzení o registraci

Pojištěnci EU přechodně pobývající v ČR mají zajištěn přímý přístup k lékaři na základě předložení platného nárokového dokladu - Evropského průkazu zdravotního pojištění (EHIC) nebo Potvrzení dočasně nahrazujícího EHIC, který jim vystavila jejich zahraniční pojišťovna.

V některých případech již mohou být výpomocně registrovaní u ZPŠ, a proto se mohou u lékaře prokázat potvrzením o registraci.

Pojištěnci mají přístup ke zdravotním službám hrazeným z veřejného zdravotního pojištění pouze v rozsahu lékařsky nezbytné péče. Čerpané zdravotní služby účtuje poskytovatel zdravotních služeb ZPŠ podle metodiky samostatnou fakturou prostřednictvím Portálu ZPŠ (druhem pojištění 4).

Rozsah lékařsky nezbytné zdravotní péče posuzuje ošetřující lékař s přihlédnutím k povaze nemoci a předpokládané době pobytu na území jiného státu.

Zpravidla se jedná o zdravotní služby poskytované v zemi pobytu, které z lékařského hlediska vyžaduje zdravotní stav osoby, např. včetně operačního zákroku, pooperačních prohlídek a péče, prohlídek v těhotenství, porodu a poporodní péče o matku i novorozence, očkování dle očkovacího průkazu a v případě akutního nebezpečí /tetanus, vzteklina, pravidelné péče a prohlídek v případě chronického onemocnění, kontrol během léčení atd.

Nejde o takové zdravotní služby, za kterými by osoba do jiné země přímo vycestovala, nebo o služby, které by zdravotní stav osoby nevyžadoval (např. kosmetická operace, preventivní prohlídky).

Péče musí být poskytnuta v takovém rozsahu, aby pacient nemusel odcestovat do země pojištění dříve, než zamýšlel.


Poskytování zdravotních služeb pojištěncům EU

Vstupem České republiky do Evropské unie se k 1. květnu 2004 změnily nároky na zdravotní služby při pohybu v rámci zemí Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Švýcarska. Tyto…


Ověření pojištěnce

https://portal.zpskoda.cz/hehic104ano.phtml